Konkursy


Rok szkolny 2018/2019
------------------------------------------------------------------------------------------------------


REGULAMIN KONKURSU EKOLOGICZNEGO

„Jestem Eko!”


ORGANIZATOR KONKURSU:

 

Internat Zespołu Szkół nr 6 im. M. Rataja w Ełku

 

 

CELE KONKURSU:

 

Cel główny:

Włączenie mieszkańców Internatu do aktywnego udziału w zapobieganiu degradacji środowiska naturalnego, a także budzenie ich świadomości, że stan lokalnego środowiska jest wspólną sprawą wszystkich ludzi.

 

Cele szczegółowe:

- propagowanie postaw i zachowań ekologicznych,

- kształtowanie postaw i nawyków czynnej ochrony przyrody,

- promowanie akcji ekologicznych,

- rozbudzanie i pogłębianie zamiłowania oraz szacunku dla przyrody,

- popularyzacja zagadnień związanych z ochroną środowiska,

- integracja wychowanków.

 

UCZESTNICY KONKURSU:

 

W konkursie mogą uczestniczyć wszyscy wychowankowie Internatu Zespołu Szkół nr 6 im. M. Rataja w Ełku.

 

ZASADY KONKURSU

 

1. Konkurs ekologiczny pt. „Jestem EKO!” (zwany dalej Konkursem), rozpocznie się  w październiku 2016 r.,     a zakończy w czerwcu 2018r. Wręczenie nagród odbędzie się podczas podsumowania II semestru roku szkolnego 2017/2018.

 

2. W w/w okresie uczestnicy Konkursu będą nagradzani punktami za udział w działaniach proekologicznych:


Działanie proekologiczne

Liczba punktów

Udział w ogólnopolskich i lokalnych akcjach ekologicznych (np. Sprzątanie Świata, Wiosenne Sprzątanie Warmii i Mazur, festyny)

*  bonus za bardzo aktywny udział

100

 

50 – 100*

Udział w internackich akcjach ekologicznych (np. zbiórki zabawek, książek, itd. w okolicznych blokach)

100

Promowanie działań ekologicznych internatu (np. pisanie artykułów do gazetek internackiej/szkolnej, udział w audycji „Szkoła na antenie” Radio Bayer FM)

50 – 100*

Udział w wycieczkach/warsztatach/szkoleniach/prelekcjach o tematyce ekologicznej

50

Pomoc w przeprowadzaniu konkursów o tematyce ekologicznej

50

Uwalnianie książek

20 – 60*

Udział w pracy nad gazetką ścienną o tematyce ekologicznej

30

Udział w konkursach o tematyce ekologicznej

Zajęcie I miejsca

Zajęcie II miejsca

Zajęcie III miejsca

Wyróżnienie

10

50

40

30

20

Zbiórka książek

30 (za 1 szt.)

Zbiórka niepotrzebnych telefonów komórkowych

20 (za 1 szt.)

Zbiórka płyt CD i DVD

5 (za 1 szt.)

Zbiórka plastikowych korków

1 (za 1 szt.)

Zbiórka zużytych baterii

1 (za 1 szt.)

Inne działania proekologiczne.

*

* ilość punktów uzależniona od wysiłku włożonego w działanie

 

3. Laureatami Konkursu zostaną wychowankowie, którzy zdobędą największą liczbę punktów.

 

NAGRODY

Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy (trzy pierwsze miejsca).

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- We wszystkich sprawach nieuregulowanych w regulaminie decyzje podejmuje Organizator.

- Biorąc udział w Konkursie uczestnik wyraża zgodę na zastosowanie się do niniejszego regulaminu.

- Regulamin konkursu dostępny jest w p. 203 (Internat ZS 6 w Ełku) i na stronie internetowej: http://internat-zs6.pl.tl/

 

Koordynator działań ekologicznych

                                                                                                                                                                                  Alicja Tracichleb – Salik
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx