RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)   

informuję, że:

 

1.         Administratorem Pani/Pana/wychowanka internatu danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkół nr 6 im. Macieja Rataja w Ełku z siedzibą w Ełku przy ul. Michała Kajki 4 tel: 87 610 23 62  mail: zs6@elk.edu.pl

2.         Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół nr 6 im. Macieja Rataja w Ełku możliwy jest pod numerem tel. nr 87 610 23 62 lub adresem email (adres email): zs6@elk.edu.pl

3.         Dane osobowe Pana/Pani/ wychowanka internatu będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późń. zm.) oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198 z późń. zm.) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce.

4.         Pana/Pani/ wychowanka internatu dane osobowe przechowywane będą przez okresy zakreślone w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, zatwierdzonym przez Państwowe Archiwum w Suwałkach.

5.         Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

6.          Rodzicom/ wychowankowi internatu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

7.         Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w.

 

Artur Bońkowski

Dyrektor

Zespołu Szkół nr 6

im. Macieja Rataja w Ełku

This website was created for free with Stronygratis.pl. Would you also like to have your own website?
Sign up for free