Turniej wiedzy "Dziedzictwo Niepodległej"

REGULAMIN

Turnieju wiedzy „Dziedzictwo Niepodległej”

 

§ 1. Postanowienia ogólne

1.      Celem konkursu jest kształtowanie patriotyzmu w nawiązaniu do tradycji niepodległościowych narodu polskiego, rozwijanie zainteresowania historią oraz poszerzenie wiedzy z zakresu historii.

2.      Organizatorem konkursu jest Zarząd Samorządu Internatu Zespołu Szkół nr 6 w Ełku.

3.      Konkurs zostanie przeprowadzony w Internacie ZS nr 6 w dniu 03 czerwca 2019 r. o godz. 18.00.

 

§ 2. Cele konkursu

1.      Rozwijanie i pobudzanie u młodzieży poczucia patriotyzmu i tożsamości narodowej oraz zainteresowania historią ojczystą w nawiązaniu do tradycji niepodległościowych narodu polskiego.

2.      Kształtowanie szacunku dla własnego państwa oraz propagowanie polskich świąt państwowych, tradycji i obrzędów narodowych.

3.      Sprawdzenie własnych umiejętności wykorzystania informacji dotyczących wydarzeń oraz postaci związanych z odzyskaniem przez Polskę niepodległości.

4.      Zachęcenie do samodzielnej pracy i kształtowanie umiejętności korzystania z różnych źródeł.

5.      Wdrażanie do współzawodnictwa i godnej rywalizacji, wyłanianie talentów.

 

§ 3. Uczestnictwo i zasady

1.      Konkurs ma charakter turnieju i skierowany jest do młodzieży: Bursy Szkolnej, Internat ZS 6 i uczniów ZS 6.

2.      Reprezentacja placówki powinna liczyć 3 osoby.

3.      Zgłoszenia do Turnieju Wiedzy można dostarczać osobiście: Internat ZS nr 6 w Ełku ul. Michała Kajki 4 a 19-300 Ełk do p. Alicji Kaczyńskiej lub na adres @ : kaczor0308@o2.pl:. Zgłoszenia należy przesłać najpóźniej do 02 czerwca 2019 r.

4.      Turniej wiedzy będzie przebiegał w dwóch etapach, których wyznacznikiem będzie poziom trudności:

·Etap pierwszy upłynie na zadawaniu pytań łatwych, po których odpadnie jedna z drużyn. W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów, przewidziane są 4 pytania dodatkowe.

·W drugim etapie finaliści zmierzą się z pytaniami o zaawansowanym poziomie trudności, po czym zostanie wyłoniona zwycięska drużyna.

5.      Zakres wiedzy potrzebnej do udzielenia odpowiedzi będzie obejmował: okres, w którym Polska odzyskała niepodległość.

 

§ 4. Nagrody

1.      Zwycięzcom Turnieju wiedzy zostaną przyznane nagrody ufundowane przez organizatora turnieju.

 

§ 5. Postanowienia końcowe

1.      Każdy wychowanek/uczeń, który zostanie zgłoszony do udziału w Turnieju, zobowiązany jest przedłożyć w dniu Turnieju wypełnioną zgodę rodziców lub opiekunów na przetwarzanie jego danych osobowych oraz publikację wizerunku na potrzeby Turnieju/druk oświadczenia w załączniku/.

2.      Wszelkie informacje związane z organizacją konkursu można uzyskać pod numerem telefonu 604 062 866.

3.      We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

4.      Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

....................................................                                                      ..........................................

imię i nazwisko uczestnika                                                                       miejscowość, dnia

Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich danych osobowych przekazanych dla potrzeb niezbędnych do realizacji Turnieju wiedzy „Dziedzictwo Niepodległej” zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych /Dz.U. z2002r. nr 101 poz. 926 zpóźn. zm/

………………….                                                                 ....................................................

Czytelny podpis wychowanka/ ucznia                                  czytelny podpis rodzica lub opiekuna

 

 

 

 

 

....................................................                                                      ..........................................

imię i nazwisko uczestnika                                                                           miejscowość, dnia

Oświadczenie o zgodzie na wykorzystanie wizerunku

Wyrażam/nie wyrażam zgody* na utrwalanie i wykorzystywanie mojego wizerunku przez Organizatorów Turnieju Wiedzy „Dziedzictwo  Niepodległej” do celów promocyjnych

 

………………………….                                                                 ..........................................................

czytelny podpis wychowanka/ ucznia                                               czytelny podpis rodzica lub opiekuna

* niepotrzebne skreślić